Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud og aftale

1.1 Tilbud er bindende for Conexia i 14 dage fra tilbudets dato. I særlige tilfælde kan Conexia tilbage-kalde et tilbud, såfremt dette viser sig at være fejlbehæftet.

1.2 Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Conexia. I tilfælde, hvor kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Conexia har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestil-ling.

 

2. Pris

2.1 Alle priser er ekskl. moms.

2.2 Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for løn-ninger, materialepriser og øvrige omkostninger, hvilket er grunden til at tilbud som udgangspunkt kun gælder i 14 dage jvf. Stk. 1.1.

  • 2.2.1 Har kunden anmodet Conexia om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prø-vetryk m.m. udover eventuelle angivelser i tilbud, er Conexia berettiget til at tage betaling for dette arbejde. Prisen for dette arbejde vil svare til den for tiden gældende timepris.
  • 2.2.2 Såfremt der i tiden frem til levering er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Conexia berettiget til at regulere prisen med sådanne doku-menterede stigninger.
  • 2.2.3 Såfremt der i tiden frem til levering er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er kunde berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumen-terede fald.
  • 2.2.4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Conexia forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Conexia berettiget til at kræve betaling for:

  • 2.3.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, kunden har leveret til Conexia, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
  • 2.3.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.

2.4 Alle priser er som udgangspunkt beregnet uden fragt. Omkostninger til transport og til transport-forsikring herfor betales af kunden ud over den aftalte pris. Fragtpriserne afregnes i henhold til den valgte fragtmetode og den valgte leverandør.

2.5 Ønsker kunden, og påtager Conexia sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er Conexias, betaler kunden vederlag herfor ud over den aftalte pris.

 

3. Levering

3.1 Med de i pkt. 3.2 nævnte forbehold finder levering sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når leverandørens arbejde er færdigt.

3.2 Forsinkes eller forhindres levering på grund af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder eller kundens handling eller undladelse, har Conexia ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Conexias leveringsfor-pligtelser fordyres, er Conexia dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer at ville holde Conexia skadesløs ved betaling af den af Conexia beregnede merpris.

 

4. Betaling

4.1 Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.

4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med Conexias til enhver tid gældende rente, som er diskon-toen plus 1½% pr. påbegyndt måned.

4.3 På Conexias anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for beta-ling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Conexia forpligtet til at friholde kunden for enhver omkostning forbundet hermed.

4.4 Er kundens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Conexia berettiget til delvis fakturering.

4.5 Hvis betaling ikke sker senest 8 dage fra skriftligt påkrav, der angiver konsekvenserne af mang-lende betaling, er Conexia berettiget til at hæve eventuelle løbende og fremtidige kontrakter med kunden.

 

5. Immaterielle rettigheder

5.1 Conexia bevarer samtlige rettigheder, herunder ophavsrettigheder samt øvrige immaterielle ret-tigheder, til den leverede ydelse, herunder eventuelle skitser, layout, rentegning, tekstforslag og lig-nende. Dette gælder uanset på hvilken måde materialet opbevares. Materialet tilhører således Cone-xia og må ikke udleveres til tredjemand uden Conexias udtrykkelige og skriftlige godkendelse.

5.2 Hvad Conexia har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forar-bejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- eller trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Conexias ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gæl-der, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.3 Det i pkt. 5.2 omhandlede må alene anvendes til arbejder for kunden og opbevares kun efter aftale herom.

5.4 Leverandøren er berettiget til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udførelsen af de i nærværende kontrakt anførte ydelser, til brug for leverancer til tredjemand.

 

6. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er kunden med det af pkt. 3.2 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid. Så snart Conexia kan forudse, at leverancen bliver forsinket, skal der gives skriftlig meddelelse herom til kunden.

7. Mangler

7.1 Conexia har intet ansvar for fejl, som ordregiveren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.

7.2 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3 Conexia har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor pa-pir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Conexia, har Conexia ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleveran-dørens leveringsbetingelser.

7.4 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent – 8 dage fra leveringsdato, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Conexia er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5 Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Conexia ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

 

8. Ansvar

8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Conexia intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har for-årsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Conexia ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkata-strofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, be-slaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknap-hed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævn-te omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Conexia ikke for kun-dens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab som følge af kundens retsforhold over for tred-jemand, jf. dog pkt. 8.4.

8.4 Conexia er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Conexia er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at Conexias medarbejdere har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved kundens kontrol af de leverede produkter. Conexia er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Conexias side er handlet med grov uagt-somhed. Conexia hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at Conexias i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Conexias ansvar, er kunden pligtig til at holde Conexia skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5 Conexia har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forret-ningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være
underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Conexia sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder kunden Conexia skadesløs for et sådant ansvar.

8.6 Conexia har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks., originaler, materialer o.l., som ikke er Conexias, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Conexia har udført, jf. pkt. 2.5. Conexia er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Conexias medarbejdere. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

 

9. Underleverandører

Conexia er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

10. Periodiske skrifter

Hvis kunden er køber af f.eks. magasiner og andre periodiske skrifter, og der ikke er truffet anden af-tale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

 

11. Lovvalg og værneting

Dansk lovgivning, herunder købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstil-stan-den ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Enhver tvist, som måtte opstå som følge af parternes samarbejde, skal søges løst i mindelighed gennem for-handling. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt direkte ved forhandling, skal konflikten søges løst ved mediation. Hvis ikke parterne inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en mediator i forslag. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for media-tion fastsat af Mediatoradvokater, foreningens etiske regler og reglerne om god advokatskik. Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden otte uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort ved de danske domstole, hvor Retten i Aalborg skal være rette værneting.